معرفی

مشخصات فردی

حمید رستگاری

نام - نام خانوادگی : حمید   رستگاری

پست الکترونیکی : h_rastegari@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حرارت و سیالات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : خواجه نصیرالدین طوسی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تبدیل انرژی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران

سوابق اجرایی

از سال 1370 لغایت 1372 مسئول تاسیسات مکانیکی معاونت فنی و عمرانی دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران بودم.عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک

مرتبه علمی : مربی

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

حمید رستگاری
حمید رستگاری

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک
مرتبه علمی :
    مربی
^